2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მაჟორიტარული
21-10-2017

არჩევნების სტატუსი

ოლქები: 73

უბნები: 3,634

ნაპოვნი ოქმები: 3,633 (99.97%)

დაკარგული ოქმები: 1 (0.03%)

დამოწმებული ოქმები: 1,480 (40.74%)

შსაყვანი ოქმები: 2,153 (59.26%)

მომხმარებლის სტატუსი

მომხმარებლები: 9

შეყვანილი ჩანაწერები: 3,623

ჩანაწერები ელოდება წყვილს: 172 (4.75%)

ჩანაწერები სწორი წყვილებით: 3,035 (83.77%)

ჩანაწერები არასწორი წყვილებით: 412 (11.37%)

დუბლიკატი: 4 (0.11%)

საარჩევნო ოლქის სტატუსი

ოლქის ID უბნები (#) დაკარგული ოქმები (#) ნაპოვნი ოქმები (#) შესაყვანი ოქმები (#) დამოწმებული ოქმები (#) დაკარგული ოქმები (%) ნაპოვნი ოქმები (%) შესაყვანი ოქმები (%) დამოწმებული ოქმები (%)
1 38 0 38 24 14 0% 100% 63.16% 36.84%
10 110 0 110 61 49 0% 100% 55.45% 44.55%
11 50 0 50 33 17 0% 100% 66% 34%
12 51 0 51 29 22 0% 100% 56.86% 43.14%
13 35 0 35 17 18 0% 100% 48.57% 51.43%
14 23 0 23 13 10 0% 100% 56.52% 43.48%
15 37 0 37 18 19 0% 100% 48.65% 51.35%
16 30 0 30 17 13 0% 100% 56.67% 43.33%
17 54 0 54 35 19 0% 100% 64.81% 35.19%
18 29 0 29 18 11 0% 100% 62.07% 37.93%
19 20 0 20 14 6 0% 100% 70% 30%
2 78 0 78 46 32 0% 100% 58.97% 41.03%
20 84 0 84 54 30 0% 100% 64.29% 35.71%
21 63 0 63 40 23 0% 100% 63.49% 36.51%
22 89 0 89 59 30 0% 100% 66.29% 33.71%
23 62 0 62 41 21 0% 100% 66.13% 33.87%
24 50 0 50 29 21 0% 100% 58% 42%
25 44 0 44 27 17 0% 100% 61.36% 38.64%
26 41 0 41 27 14 0% 100% 65.85% 34.15%
27 45 0 45 28 17 0% 100% 62.22% 37.78%
28 50 0 50 30 20 0% 100% 60% 40%
29 10 0 10 3 7 0% 100% 30% 70%
3 90 0 90 49 41 0% 100% 54.44% 45.56%
30 38 0 38 24 14 0% 100% 63.16% 36.84%
32 105 0 105 68 37 0% 100% 64.76% 35.24%
33 39 0 39 25 14 0% 100% 64.1% 35.9%
35 52 0 52 34 18 0% 100% 65.38% 34.62%
36 30 0 30 17 13 0% 100% 56.67% 43.33%
37 35 0 35 21 14 0% 100% 60% 40%
38 18 0 18 12 6 0% 100% 66.67% 33.33%
39 23 0 23 12 11 0% 100% 52.17% 47.83%
4 32 0 32 22 10 0% 100% 68.75% 31.25%
40 70 0 70 37 33 0% 100% 52.86% 47.14%
41 37 0 37 24 13 0% 100% 64.86% 35.14%
43 23 0 23 13 10 0% 100% 56.52% 43.48%
44 37 0 37 20 17 0% 100% 54.05% 45.95%
45 41 0 41 26 15 0% 100% 63.41% 36.59%
46 23 0 23 14 9 0% 100% 60.87% 39.13%
47 40 0 40 21 19 0% 100% 52.5% 47.5%
48 37 0 37 25 12 0% 100% 67.57% 32.43%
49 33 0 33 24 9 0% 100% 72.73% 27.27%
5 77 0 77 50 27 0% 100% 64.94% 35.06%
50 57 0 57 31 26 0% 100% 54.39% 45.61%
51 53 0 53 28 25 0% 100% 52.83% 47.17%
52 30 0 30 14 16 0% 100% 46.67% 53.33%
53 31 0 31 22 9 0% 100% 70.97% 29.03%
54 50 0 50 31 19 0% 100% 62% 38%
55 29 0 29 19 10 0% 100% 65.52% 34.48%
56 58 0 58 33 25 0% 100% 56.9% 43.1%
57 37 0 37 18 19 0% 100% 48.65% 51.35%
58 67 0 67 42 25 0% 100% 62.69% 37.31%
59 123 1 122 65 57 0.81% 99.19% 53.28% 46.72%
6 115 0 115 69 46 0% 100% 60% 40%
60 62 0 62 37 25 0% 100% 59.68% 40.32%
61 38 0 38 20 18 0% 100% 52.63% 47.37%
62 38 0 38 18 20 0% 100% 47.37% 52.63%
63 24 0 24 9 15 0% 100% 37.5% 62.5%
64 43 0 43 27 16 0% 100% 62.79% 37.21%
65 39 0 39 23 16 0% 100% 58.97% 41.03%
66 32 0 32 22 10 0% 100% 68.75% 31.25%
67 107 0 107 62 45 0% 100% 57.94% 42.06%
68 28 0 28 19 9 0% 100% 67.86% 32.14%
69 27 0 27 16 11 0% 100% 59.26% 40.74%
7 43 0 43 26 17 0% 100% 60.47% 39.53%
70 32 0 32 16 16 0% 100% 50% 50%
79 102 0 102 60 42 0% 100% 58.82% 41.18%
8 54 0 54 31 23 0% 100% 57.41% 42.59%
80 31 0 31 19 12 0% 100% 61.29% 38.71%
81 65 0 65 39 26 0% 100% 60% 40%
82 49 0 49 25 24 0% 100% 51.02% 48.98%
83 46 0 46 26 20 0% 100% 56.52% 43.48%
84 54 0 54 29 25 0% 100% 53.7% 46.3%
9 97 0 97 56 41 0% 100% 57.73% 42.27%
ოლქი ID ცნობილი უბნები (#) ცნობილი უბნები (%) ხმების საერთო რაოდენობა (#) ხმების საერთო რაოდენობა (%) საარჩევნო უბნების რაოდენობა, რომლებშიც ბათილი ბიულეტინებია > 5% უბნების რაოდენობა, სადაც ხმის მიცემა წუთში > 2 საარჩევნო უნაბი სადაც მეტი ბიულეტინია ვიდრე ხმა (%) მეტი ბიულეტინი ვიდრე ხმა (საშუალო) საარჩევნო უბნები სადაც მეტი ხმაა ვიდრე ბიულეტინი (%) მეტი ხმა ვიდრე ბიულეტინი (საშუალოდ) უბნები დამატებითი დოკუმენტებით (%) დამატებითი დოკუმენტები (საშუალოდ)
11 17 34% 6,294 44.04% 6 0 64.71% 0 0% 0%
12 22 43.14% 11,387 50.49% 2 0 54.55% 0 0% 0%
13 18 51.43% 7,471 47.51% 3 0 66.67% 0 0% 0%
14 10 43.48% 4,683 47.88% 2 0 80% 0 0% 0%
15 19 51.35% 8,851 45.24% 4 0 78.95% 0 0% 0%
16 13 43.33% 5,697 52.72% 5 0 53.85% 0 0% 0%
17 19 35.19% 8,880 53.34% 2 0 89.47% 0 0% 0%
18 11 37.93% 5,493 43.67% 1 0 81.82% 0 0% 0%
19 6 30% 2,016 56.9% 1 0 66.67% 0 0% 0%
20 30 35.71% 13,786 36.6% 27 0 83.33% 0 6.67% 0 0%
21 23 36.51% 8,818 37.37% 4 0 60.87% 0 0% 0%
22 30 33.71% 12,629 37.98% 7 0 50% 0 6.67% 0 0%
23 21 33.87% 8,964 39.35% 7 0 57.14% 0 4.76% 0 0%
24 21 42% 4,818 51.11% 5 0 66.67% 0 4.76% 0 0%
25 17 38.64% 3,708 44.68% 5 0 64.71% 0 0% 0%
26 14 34.15% 2,520 43.05% 9 0 42.86% 0 0% 0%
27 17 37.78% 6,777 45.59% 5 0 58.82% 0 5.88% 0 0%
28 20 40% 3,606 43.25% 3 0 65% 0 0% 0%
29 7 70% 1,770 48.98% 3 0 71.43% 0 0% 0%
30 14 36.84% 7,146 45.45% 1 0 71.43% 0 0% 0%
32 37 35.24% 15,588 37.64% 15 0 91.89% 0 2.7% 0 0%
33 14 35.9% 5,220 42.32% 3 0 57.14% 0 0% 0%
35 18 34.62% 6,294 37.56% 8 0 83.33% 0 0% 0%
36 13 43.33% 5,414 46.32% 5 0 76.92% 0 0% 0%
37 14 40% 6,987 52.9% 1 0 78.57% 0 0% 0%
38 6 33.33% 3,726 64.78% 0 0 100% 0 0% 0%
39 11 47.83% 2,865 69.91% 3 0 54.55% 0 0% 0%
40 33 47.14% 9,753 52.04% 6 0 27.27% 0 0% 0%
41 13 35.14% 3,858 52.53% 4 0 76.92% 0 0% 0%
43 10 43.48% 2,148 51.13% 3 0 90% 0 0% 0%
44 17 45.95% 3,293 59.1% 7 0 64.71% 0 0% 0%
45 15 36.59% 2,570 59.96% 0 0 46.67% 0 0% 0%
46 9 39.13% 1,023 52.81% 2 0 66.67% 0 0% 0%
47 19 47.5% 2,687 62.53% 0 0 42.11% 0 0% 0%
48 12 32.43% 3,967 65.43% 2 0 16.67% 0 0% 0%
49 9 27.27% 5,233 58.77% 0 0 77.78% 0 0% 0%
50 26 45.61% 9,742 51.16% 3 0 50% 0 0% 0%
51 25 47.17% 11,246 41.88% 3 0 80% 0 0% 0%
52 16 53.33% 6,061 52.15% 1 0 68.75% 0 0% 0%
53 9 29.03% 3,840 55.4% 1 0 44.44% 0 0% 0%
54 19 38% 8,000 44.81% 3 0 68.42% 0 0% 0%
55 10 34.48% 4,984 60.22% 2 0 50% 0 0% 0%
56 25 43.1% 8,296 43.01% 2 0 80% 0 0% 0%
57 19 51.35% 5,618 47.55% 4 0 84.21% 0 0% 0%
58 25 37.31% 8,530 44.17% 8 0 56% 0 0% 0%
59 57 46.34% 23,528 33.84% 32 0 82.46% 0 0% 0%
60 25 40.32% 13,106 55.42% 11 0 80% 0 0% 0%
61 18 47.37% 7,122 57.51% 2 0 61.11% 0 0% 0%
62 20 52.63% 5,469 62.24% 3 0 55% 0 0% 0%
63 15 62.5% 7,653 62.15% 2 0 73.33% 0 0% 0%
64 16 37.21% 6,918 42.85% 7 0 75% 0 0% 0%
65 16 41.03% 8,722 60.79% 5 0 68.75% 0 0% 0%
66 10 31.25% 3,880 56.65% 0 0 70% 0 0% 0%
67 45 42.06% 18,113 35.46% 15 0 64.44% 0 0% 0%
68 9 32.14% 4,128 38.91% 3 0 77.78% 0 0% 0%
69 11 40.74% 4,603 55.5% 1 0 63.64% 0 0% 0%
70 16 50% 8,851 42.67% 7 0 93.75% 0 0% 0%
79 42 41.18% 19,831 34.98% 15 0 80.95% 0 0% 0%
80 12 38.71% 3,514 64.38% 1 0 25% 0 0% 0%
81 26 40% 13,188 50.92% 1 0 57.69% 0 0% 0%
82 24 48.98% 4,486 61.87% 1 0 29.17% 0 0% 0%
83 20 43.48% 8,259 42.57% 2 0 40% 0 0% 0%
84 25 46.3% 6,206 56.54% 5 0 56% 0 0% 0%
999 300 8.26% 156,989 40.88% 252 0 82.33% 0 1.67% 0 0%
მაგარია! არცერთ უბანს ჰქონდა დამატებითი დოკუმენტები!
ოლქი უბანი მიზეზი მოქმედება ჩანაწერი სტატუსი ბოლოს მოდელირებულია
ნახვა 7 3 გაურკვეველი ტექსტი პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-22 13:27:53 +0400
ნახვა 8 28 არ იკითხება პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-23 16:13:57 +0400
ნახვა 9 46 გაურკვეველი ტექსტი პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-22 10:54:30 +0400
ნახვა 11 22 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-22 10:57:05 +0400
ნახვა 11 33 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-22 10:57:16 +0400
ნახვა 22 5 გაურკვეველი ტექსტი პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-22 10:55:16 +0400
ნახვა 52 25 გაურკვეველი ტექსტი პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-22 10:55:00 +0400
ნახვა 1 35 გაურკვეველი ტექსტი ელოდება მოდერაციას

Pending
ნახვა 2 80 გაურკვეველი ტექსტი ელოდება მოდერაციას

Pending
ნახვა 3 72 აკლია ინფორმაცია ელოდება მოდერაციას

Pending
ნახვა 4 24 აკლია ინფორმაცია ელოდება მოდერაციას

Pending
ნახვა 5 76 აკლია ინფორმაცია ელოდება მოდერაციას

Pending
ნახვა 9 66 არ იკითხება ელოდება მოდერაციას

Pending
ნახვა 10 25 აკლია ინფორმაცია ელოდება მოდერაციას

Pending
ნახვა 10 73 აკლია ინფორმაცია ელოდება მოდერაციას

Pending
ნახვა 12 8 აკლია ინფორმაცია ელოდება მოდერაციას

Pending
ნახვა 17 15 აკლია ინფორმაცია ელოდება მოდერაციას

Pending
ნახვა 21 34 აკლია ინფორმაცია ელოდება მოდერაციას

Pending
ნახვა 21 35 აკლია ინფორმაცია ელოდება მოდერაციას

Pending
ნახვა 22 67 გაურკვეველი ტექსტი ელოდება მოდერაციას

Pending
ნახვა 22 24 გაურკვეველი ტექსტი ელოდება მოდერაციას

Pending
ნახვა 22 90 აკლია ინფორმაცია ელოდება მოდერაციას

Pending
ნახვა 22 59 არ იკითხება ელოდება მოდერაციას

Pending
ნახვა 24 28 აკლია ინფორმაცია ელოდება მოდერაციას

Pending
ნახვა 24 44 აკლია ინფორმაცია ელოდება მოდერაციას

Pending
ნახვა 24 47 არ იკითხება ელოდება მოდერაციას

Pending
ნახვა 25 21 არ იკითხება ელოდება მოდერაციას

Pending
ნახვა 26 37 გაურკვეველი ტექსტი ელოდება მოდერაციას

Pending
ნახვა 32 68 აკლია ინფორმაცია ელოდება მოდერაციას

Pending
ნახვა 33 8 აკლია ინფორმაცია ელოდება მოდერაციას

Pending
ნახვა 40 50 აკლია ინფორმაცია ელოდება მოდერაციას

Pending
ნახვა 44 24 აკლია ინფორმაცია ელოდება მოდერაციას

Pending
ნახვა 45 7 არ იკითხება ელოდება მოდერაციას

Pending
ნახვა 48 10 აკლია ინფორმაცია ელოდება მოდერაციას

Pending
ნახვა 48 19 აკლია ინფორმაცია ელოდება მოდერაციას

Pending
ნახვა 48 27 არ იკითხება ელოდება მოდერაციას

Pending
ნახვა 54 43 აკლია ინფორმაცია ელოდება მოდერაციას

Pending
ნახვა 56 27 აკლია ინფორმაცია ელოდება მოდერაციას

Pending
ნახვა 57 27 აკლია ინფორმაცია ელოდება მოდერაციას

Pending
ნახვა 59 31 აკლია ინფორმაცია ელოდება მოდერაციას

Pending
ნახვა 59 112 გაურკვეველი ტექსტი ელოდება მოდერაციას

Pending
ნახვა 59 85 გაურკვეველი ტექსტი ელოდება მოდერაციას

Pending
ნახვა 64 5 არ იკითხება ელოდება მოდერაციას

Pending
ნახვა 67 35 აკლია ინფორმაცია ელოდება მოდერაციას

Pending
ნახვა 67 99 აკლია ინფორმაცია ელოდება მოდერაციას

Pending
ნახვა 80 3 არ იკითხება ელოდება მოდერაციას

Pending
ნახვა 82 1 არ იკითხება, გაურკვეველი ტექსტი ელოდება მოდერაციას

Pending
ნახვა 84 24 აკლია ინფორმაცია ელოდება მოდერაციას

Pending
არცერთ საარჩევნო უბანს ოქმი არ გაუუქმებია!

არჩევნების სტატუსი

ოლქები: 73

უბნები: 3,634

ნაპოვნი ოქმები: 3,633 (99.97%)

დაკარგული ოქმები: 1 (0.03%)

დამოწმებული ოქმები: 1,480 (40.74%)

შსაყვანი ოქმები: 2,153 (59.26%)

Download

მონაცემებში სვეტების ახსნა

სვეტების სათაურები ახსნა
district_id ოლქის ნომერი. 2016 წელს წარმოდგენილი ახალი სქემით (მაგ. 01.23.45) პირველი ორი რიცხვი არის ოლქის ნომერი (მაგ. 01), ასევე მაჟორიტარული ოლქის ნომერი.
major_district_id მაჟორიტარული ოლქის ნომერი.
precinct_id საარჩევნო უბნის ნომერი. 2016 წელს წარმოდგენილი ახალი სქემით (მაგ. 01.23.45) საარჩევნო უბნის ნომერი ბოლო ორი რიცხვია (მაგ. 23.45).
num_possible_voters ეს არის საარცევნო უბანზე დარეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა. ეს რიცხვი ოქმში შეყვანილია, როგორც #1.
num_special_voters ეს არის საარჩევნო უბანზე დაფიქსირებული სპეციალურ სიაში შემავალი ამომრჩევლის რაოდენობა. მისი ნომერი ოქმში არის #2.
num_at_12 ადამიანების რაოდენობა, რომლებმაც ხმა 12 საათამდე მისცეს. ეს რიცხვი ოქმში #3ა გრაფაში იწერება.
num_at_17 ადამიანების რაოდენობა, რომლებმაც ხმა 17 საათამდე მისცეს. ეს რიცხვი ოქმში #3ბ გრაფაში იწერება.
num_votes არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა. ეს რიცხვი #4 გრაფაში იწერება.
num_ballots ბიულეტინების რაოდენობა, რომელიც საარჩევნო უბანს გადაეცა. ეს რიცხვი #5 გრაფაში იწერება.
num_invalid_votes ბიულეტინების რაოდენობა, რომლებიც საარჩევნო უბნის გადაწყვეტილებით ბათილად ჩაითვალა. ეს რიცხვი #6 გრაფაში იწერება.
num_valid_votes ეს რიცხვი მიირება ყველა პარტიის ხმებისა და ბათილი ბიულეტინების შეჯამების შედეგად.
logic_check_fail ეს არის დროშა, რომელიც უჩვენებს “ხმების რაოდენობა” = “ჩათვლილი ხმების რაოდებას”. იდეალურ შემთხვევაში ეს მონაცემები ერთმანეთს ემთხვევა. 0= ემთხვევა. 1= არ ემთხვევა
logic_check_difference ეს დაიანგარიშება “ხმების რაოდენობას” - “ჩათვლილი ცმების რაოდენობა”. იდეალურ შემთხვევაში ეს 0 უნდა იყოს.
more_ballots_than_votes_flag ეს დროშა უჩვენებს, რომ სად დაფიქსირდა ხმებზე მეტი ბიულეტინი. რიცხვი გამოითვლება “ჩათვლილი ხმების რაოდენობა” > პარტიების მიერ მიღებული ხმების რაოდენობაზე. იდეალურ შემთხვევაში ეს რიცხვები ერთმანეთს უნდა დაემთხვეს. 0 = ემთხვევა. 1 = არ ემთხვევა.
more_ballots_than_votes ეს გამოითვლება “ჩათვლილი ხმების რაოდენობა” - პარტიების მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა. იდეალურ შემთხვევაში, უნდა იყოს 0.
more_votes_than_ballots_flag ეს დროშა აღნიშნავს სად დაფიქსირდა მეტი ხმა, ვიდრე ბიულეტინების რაოდენობა იყო. პარტიების მიერ მიღებული ხმების რაოდენობის ჯამი > ჩათვლილი ხმების რაოდენობაზე. იდეალურ შემთხვევაში, ეს მონაცემები ერთმანეთს უნდა ემთხვეოდეს. 0 = ემთხვევა. 1 = არ ემთხვევა.
more_votes_than_ballots ეს გამოითვლება პარტიების მიერ მიღებული ხმების საერთო რაოდენობა - ჩათვლილი ხმების რაოდენობა. იდეალურ შემთხვევაში, უნდა იყოს 0.
supplemental_documents_flag ეს დროშა უჩვენებს აქვს თუ არა ოქმს მიმაგრებული დამატებითი დოკუმენტები. 0=არა. 1=კი.
supplemental_document_count ეს რიცხვის უჩვენებს რამდენი დამატებითი დოკუმენტი იყო მიმაგრებული
amendment_flag ეს დროშა უჩვენებს იყო თუ არა შესწორებები მიმაგრებული ორიგინალ ოქმზე. 0=არა. 1= კი.
explanatory_note_flag ეს დროა უჩვენებს იყო თუ არა ახსნა-განმარტებები მიმაგრებული ორიგინალ ოქმზე: ახსნა-განმარტებითია ყველა ჩანაწერი, რომელიც არ არის შესწორება. 0=არა. 1=კი.
is_annulled ეს დროშა უჩვენებს გაბათილდა თუ არა ხმები საარჩევნო უბანზე. იხილეთ ოქმების შესწორებები და გაიგეთ რატომ. 0 = არა. 1 = კი.