2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მაჟორიტარული არჩევნების მეორე ტური
30-10-2016

არჩევნების სტატუსი

ოლქები: 50

უბნები: 2,158

ნაპოვნი ოქმები: 0 (0%)

დაკარგული ოქმები: 2,158 (100%)

დამოწმებული ოქმები: N/A

შსაყვანი ოქმები: N/A

მომხმარებლის სტატუსი

მომხმარებლები: 50

შეყვანილი ჩანაწერები: 4,618

ჩანაწერები ელოდება წყვილს: 0 (0%)

ჩანაწერები სწორი წყვილებით: 4,336 (93.89%)

ჩანაწერები არასწორი წყვილებით: 242 (5.24%)

დუბლიკატი: 53 (1.15%)

საარჩევნო ოლქის სტატუსი

ოლქის ID უბნები (#) დაკარგული ოქმები (#) ნაპოვნი ოქმები (#) შესაყვანი ოქმები (#) დამოწმებული ოქმები (#) დაკარგული ოქმები (%) ნაპოვნი ოქმები (%) შესაყვანი ოქმები (%) დამოწმებული ოქმები (%)
01 31 31 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
02 32 32 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
06 32 32 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
07 36 36 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
08 33 33 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
09 31 31 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
10 33 33 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
11 39 39 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
12 34 34 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
13 37 37 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
15 34 34 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
16 34 34 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
17 32 32 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
18 32 32 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
19 33 33 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
20 36 36 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
21 34 34 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
22 36 36 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
23 50 50 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
24 51 51 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
26 53 53 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
27 47 47 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
28 50 50 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
29 42 42 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
30 42 42 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
36 46 46 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
37 45 45 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
39 40 40 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
41 41 41 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
42 52 52 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
43 52 52 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
44 53 53 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
47 44 44 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
48 41 41 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
49 43 43 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
51 74 74 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
52 46 46 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
56 58 58 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
60 78 78 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
61 43 43 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
63 47 47 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
64 47 47 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
65 43 43 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
66 49 49 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
67 55 55 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
68 41 41 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
69 38 38 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
70 40 40 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
71 48 48 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
72 50 50 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
ოლქი ID ცნობილი უბნები (#) ცნობილი უბნები (%) ხმების საერთო რაოდენობა (#) ხმების საერთო რაოდენობა (%) საარჩევნო უბნების რაოდენობა, რომლებშიც ბათილი ბიულეტინებია > 5% უბნების რაოდენობა, სადაც ხმის მიცემა წუთში > 2 საარჩევნო უნაბი სადაც მეტი ბიულეტინია ვიდრე ხმა (%) მეტი ბიულეტინი ვიდრე ხმა (საშუალო) საარჩევნო უბნები სადაც მეტი ხმაა ვიდრე ბიულეტინი (%) მეტი ხმა ვიდრე ბიულეტინი (საშუალოდ) უბნები დამატებითი დოკუმენტებით (%) დამატებითი დოკუმენტები (საშუალოდ)
01 31 100% 16,816 38.35% 0 0 16.13% 0 0% 6.45% 1
02 31 96.88% 16,253 39.53% 0 0 9.68% 0 0% 6.45% 1
06 32 100% 16,014 36.25% 0 0 6.25% 0 0% 3.13% 1
07 36 100% 17,158 36.25% 0 0 11.11% 0 0% 25% 1
08 32 96.97% 12,399 28.28% 0 0 15.63% 0 0% 6.25% 1
09 31 100% 11,961 26.72% 1 0 9.68% 0 0% 6.45% 2
10 33 100% 13,041 28.96% 0 0 6.06% 0 3.03% 0 15.15% 1.4
11 39 100% 13,333 28.26% 0 0 10.26% 0 0% 12.82% 1.2
12 34 100% 11,941 26.31% 0 0 8.82% 0 0% 5.88% 1
13 36 97.3% 11,492 26.63% 1 0 8.33% 0 0% 8.33% 1
15 34 100% 14,039 31.68% 0 0 5.88% 0 0% 5.88% 1
16 34 100% 14,577 32.84% 0 0 14.71% 0 0% 0%
17 32 100% 13,599 30.24% 0 0 18.75% 0 0% 3.13% 1
18 32 100% 14,145 31.5% 0 0 12.5% 0 3.13% 0 3.13% 1
19 33 100% 13,447 29.32% 1 0 21.21% 0 3.03% 0 3.03% 1
20 36 100% 12,582 27.51% 0 0 11.11% 0 0% 8.33% 1
21 34 100% 13,203 28.37% 1 0 11.76% 0 0% 5.88% 1
22 36 100% 13,337 28.58% 0 0 2.78% 0 2.78% 0 8.33% 1
23 50 100% 15,815 34.33% 5 0 12% 0 4% 0 16% 1
24 51 100% 26,665 49.92% 0 0 11.76% 0 0% 1.96% 1
26 53 100% 23,022 44.02% 0 0 20.75% 0 0% 13.21% 1
27 47 100% 25,678 49.43% 0 0 8.51% 0 2.13% 0 2.13% 1
28 50 100% 23,177 45.41% 2 0 32% 0 0% 10% 1
29 42 100% 19,763 35.76% 4 0 4.76% 0 0% 2.38% 1
30 42 100% 22,767 42.6% 1 1 4.76% 0 0% 7.14% 1
36 45 97.83% 22,378 48.01% 7 1 35.56% 0 0% 13.33% 1
37 44 97.78% 27,147 61.69% 1 0 9.09% 0 0% 2.27% 1
39 40 100% 16,211 38.08% 0 0 17.5% 0 0% 15% 1
41 41 100% 10,578 20.99% 13 0 14.63% 0 0% 2.44% 1
42 52 100% 18,423 36.86% 1 0 21.15% 0 0% 3.85% 1
43 52 100% 20,169 40.34% 0 0 17.31% 0 1.92% 0 15.38% 1
44 53 100% 27,846 55.39% 1 0 16.98% 0 0% 1.89% 1
47 44 100% 16,340 30.78% 0 0 11.36% 0 2.27% 0 18.18% 1
48 41 100% 15,580 28.82% 0 0 4.88% 0 0% 24.39% 1
49 43 100% 17,548 32.16% 2 0 4.65% 0 0% 11.63% 1
51 74 100% 23,459 48.69% 7 0 13.51% 0 0% 12.16% 1
52 46 100% 19,924 39.76% 1 0 13.04% 0 0% 4.35% 1
56 57 98.28% 17,980 41.95% 1 0 10.53% 0 1.75% 0 7.02% 1
60 78 100% 25,728 51.18% 5 0 3.85% 0 0% 5.13% 1.25
61 43 100% 21,078 40.37% 0 0 4.65% 0 0% 27.91% 1
63 47 100% 18,602 42% 0 0 8.51% 0 0% 2.13% 2
64 47 100% 20,561 45.75% 1 0 17.02% 0 2.13% 0 12.77% 1
65 43 100% 13,366 25.4% 0 0 11.63% 0 2.33% 0 11.63% 1.2
66 49 100% 19,189 36.96% 1 0 22.45% 0 0% 6.12% 1.33
67 55 100% 22,527 43.08% 0 0 3.64% 0 1.82% 0 9.09% 1.2
68 41 100% 17,701 33.36% 0 0 24.39% 0 0% 4.88% 1
69 38 100% 15,306 28.85% 0 0 21.05% 0 0% 10.53% 1
70 40 100% 16,774 31.71% 0 0 30% 0 2.5% 0 2.5% 1
71 47 97.92% 19,616 40.74% 0 0 38.3% 0 0% 6.38% 1.33
72 50 100% 18,103 37.63% 1 0 12% 0 0% 12% 1
ოლქი საარჩევნო უბანი დამატებითი დოკუმენტები (#) აქვს შესწორება? აქვს ახსნა-განმარტებითი ჩანაწერი? ბათილი ბიულეტინები (#) ლოგიკური შემოწმება ვერ გაიარა (პარტიების ხმების რაოდენობას - ბათილი ბიულეტინები = მიღებულ ხმებს)? (#) სხვაობა ლოგიკურ შემოწმებაში (#) მეტი ბიულეტინი ვიდრე ხმა? რამდენით მეტი ბიულეტინია ვიდრე ხმა (#) მეტი ხმა ვიდრე ბიულეტინი? რამდენით მეტი ბიულეტინია ვიდრე ხმა (#)
ნახვა 01 01.04 1 არა დიახ 14 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 01 01.08 1 დიახ არა 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 02 01.30 1 არა დიახ 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 02 02.11 1 არა დიახ 18 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 06 03.26 1 დიახ არა 13 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 07 01.35 1 არა დიახ 18 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 07 04.05 1 არა დიახ 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 07 04.07 1 არა დიახ 2 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 07 04.10 1 არა დიახ 4 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 07 04.12 1 არა დიახ 13 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 07 04.14 1 არა დიახ 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 07 04.15 1 არა დიახ 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 07 04.18 1 არა დიახ 9 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 07 04.20 1 არა დიახ 19 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 08 05.53 1 არა დიახ 10 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 08 05.56 1 დიახ არა 10 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 09 05.08 1 არა დიახ 13 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 09 05.43 3 დიახ დიახ 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 10 05.19 1 დიახ არა 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 10 05.77 1 დიახ არა 3 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 10 06.102 1 არა დიახ 6 დიახ -5 არა 0 დიახ 0
ნახვა 10 06.110 3 დიახ დიახ 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 10 06.111 1 დიახ არა 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 11 06.08 1 დიახ არა 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 11 06.09 2 დიახ არა 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 11 06.21 1 არა დიახ 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 11 06.24 1 დიახ არა 4 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 11 06.32 1 არა დიახ 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 12 06.37 1 არა დიახ 10 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 12 06.47 1 დიახ არა 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 13 06.117 1 დიახ არა 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 13 06.74 1 დიახ არა 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 13 06.89 1 დიახ არა 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 15 08.05 1 დიახ არა 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 15 08.07 1 დიახ არა 11 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 17 09.08 1 დიახ არა 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 18 09.57 1 არა დიახ 15 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 19 09.82 1 დიახ არა 13 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 20 10.08 1 დიახ არა 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 20 10.24 1 არა დიახ 3 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 20 10.25 1 დიახ არა 10 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 21 10.50 1 დიახ არა 22 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 21 10.68 1 დიახ არა 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 22 10.79 1 დიახ არა 10 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 22 10.81 1 არა დიახ 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 22 10.92 1 არა დიახ 13 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 23 11.06 1 დიახ არა 13 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 23 11.10 1 დიახ არა 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 23 11.15 1 არა დიახ 5 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 23 11.18 1 არა დიახ 6 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 23 11.27 1 დიახ არა 4 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 23 11.32 1 დიახ არა 2 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 23 11.44 1 დიახ არა 24 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 23 11.47 1 არა დიახ 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 24 12.31 1 დიახ არა 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 26 15.01 1 არა დიახ 9 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 26 15.08 1 დიახ არა 18 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 26 15.21 1 დიახ არა 18 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 26 15.30 1 არა დიახ 11 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 26 15.37 1 დიახ არა 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 26 16.10 1 არა დიახ 10 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 26 16.15 1 დიახ არა 9 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 27 17.10 1 არა დიახ 19 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 28 17.32 1 არა დიახ 8 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 28 18.05 1 არა დიახ 13 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 28 18.12 1 დიახ არა 13 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 28 18.16 1 დიახ არა 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 28 18.22 1 დიახ არა 3 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 29 20.73 1 არა დიახ 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 30 20.24 1 არა დიახ 15 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 30 20.36 1 არა დიახ 22 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 30 20.43 1 არა დიახ 11 დიახ 3600 დიახ 0 არა 0
ნახვა 36 22.03 1 არა დიახ 8 დიახ 30 დიახ 0 არა 0
ნახვა 36 22.18 1 არა დიახ 12 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 36 22.49 1 დიახ არა 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 36 22.57 1 დიახ არა 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 36 22.63 1 არა დიახ 8 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 36 22.69 1 დიახ არა 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 37 27.24 1 დიახ არა 18 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 39 30.10 1 არა დიახ 11 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 39 30.16 1 არა დიახ 9 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 39 30.20 1 დიახ არა 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 39 30.25 1 არა დიახ 11 დიახ 10 დიახ 0 არა 0
ნახვა 39 30.28 1 არა დიახ 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 39 30.38 1 არა დიახ 8 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 41 32.05 1 არა დიახ 14 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 42 32.53 1 არა დიახ 3 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 42 32.89 1 დიახ არა 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 43 35.14 1 არა დიახ 8 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 43 35.16 1 არა დიახ 8 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 43 35.35 1 არა დიახ 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 43 35.40 1 არა დიახ 1 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 43 35.42 1 არა დიახ 9 დიახ 7 დიახ 0 არა 0
ნახვა 43 35.48 1 არა დიახ 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 43 35.50 1 არა დიახ 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 43 35.52 1 არა დიახ 8 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 44 38.03 1 დიახ არა 14 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 47 49.17 1 არა დიახ 16 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 47 59.02 1 არა დიახ 15 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 47 59.09 1 დიახ არა 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 47 59.105 1 არა დიახ 13 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 47 59.110 1 არა დიახ 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 47 59.15 1 არა დიახ 10 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 47 59.16 1 არა დიახ 14 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 47 59.18 1 არა დიახ 4 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 48 59.120 1 არა დიახ 15 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 48 59.32 1 არა დიახ 2 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 48 59.34 1 არა დიახ 4 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 48 59.35 1 არა დიახ 13 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 48 59.37 1 არა დიახ 14 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 48 59.41 1 არა დიახ 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 48 59.45 1 დიახ არა 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 48 59.50 1 არა დიახ 16 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 48 59.56 1 არა დიახ 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 48 59.58 1 არა დიახ 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 49 59.68 1 არა დიახ 10 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 49 59.76 1 არა დიახ 9 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 49 59.78 1 დიახ არა 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 49 59.80 1 არა დიახ 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 49 59.93 1 დიახ არა 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 51 48.08 1 არა დიახ 16 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 51 48.09 1 დიახ არა 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 51 48.20 1 არა დიახ 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 51 48.21 1 არა დიახ 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 51 48.25 1 არა დიახ 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 51 48.36 1 არა დიახ 13 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 51 51.39 1 არა დიახ 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 51 51.41 1 დიახ არა 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 51 52.23 1 არა დიახ 10 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 52 51.06 1 დიახ არა 9 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 52 51.44 1 არა დიახ 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 56 56.03 1 დიახ არა 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 56 56.05 1 არა დიახ 10 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 56 56.14 1 დიახ არა 4 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 56 56.20 1 არა დიახ 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 60 61.01 1 არა დიახ 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 60 61.14 1 არა დიახ 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 60 62.03 2 დიახ დიახ 4 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 60 62.07 1 დიახ არა 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 61 60.42 1 არა არა 4 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 61 70.04 1 არა არა 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 61 70.09 1 არა არა 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 61 70.12 1 არა არა 17 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 61 70.16 1 არა დიახ 9 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 61 70.18 1 არა დიახ 16 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 61 70.19 1 არა დიახ 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 61 70.21 1 არა არა 11 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 61 70.27 1 არა არა 10 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 61 70.30 1 არა დიახ 17 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 61 70.31 1 არა დიახ 10 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 61 70.34 1 არა დიახ 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 63 64.18 2 დიახ არა 10 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 64 66.03 1 არა დიახ 18 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 64 66.21 1 არა დიახ 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 64 66.31 1 დიახ არა 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 64 67.103 1 არა დიახ 12 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 64 67.73 1 დიახ არა 10 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 64 67.76 1 არა დიახ 14 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 65 67.22 1 არა დიახ 2 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 65 67.31 1 დიახ არა 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 65 67.80 1 დიახ არა 3 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 65 67.88 2 დიახ დიახ 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 65 67.90 1 არა დიახ 5 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 66 67.40 1 არა დიახ 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 66 67.49 2 დიახ დიახ 12 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 66 67.60 1 არა დიახ 23 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 67 68.11 1 არა დიახ 14 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 67 68.18 1 არა დიახ 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 67 69.04 2 დიახ დიახ 13 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 67 69.09 1 არა დიახ 11 დიახ -53 არა 0 დიახ 0
ნახვა 67 69.22 1 არა დიახ 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 68 79.59 1 არა დიახ 15 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 68 81.43 1 დიახ არა 15 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 69 79.06 1 დიახ არა 11 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 69 79.32 1 დიახ არა 11 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 69 79.63 1 დიახ არა 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 69 79.70 1 დიახ არა 8 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 70 79.86 1 არა დიახ 5 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 71 81.08 1 დიახ არა 9 დიახ 144 დიახ 0 არა 0
ნახვა 71 81.57 2 დიახ დიახ 4 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 71 81.59 1 დიახ არა 20 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 72 83.04 1 არა დიახ 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 72 83.06 1 არა დიახ 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 72 83.09 1 არა დიახ 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 72 83.23 1 დიახ არა 9 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 72 83.28 1 დიახ არა 10 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 72 83.33 1 დიახ არა 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 02 02.02 1 დიახ
ნახვა 08 05.72 1 დიახ
ნახვა 13 06.61 1 დიახ
ნახვა 56 56.10 1 დიახ
ნახვა 71 81.05 1 დიახ
ოლქი უბანი მიზეზი მოქმედება ჩანაწერი სტატუსი ბოლოს მოდელირებულია
ნახვა 07 01.38 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2016-11-01 11:59:18 +0400
ნახვა 13 06.61 არ იკითხება პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2016-11-03 19:04:38 +0400
ნახვა 20 10.25 გაურკვეველი ტექსტი პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2016-11-01 11:53:11 +0400
ნახვა 23 11.47 გაურკვეველი ტექსტი პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2016-10-31 18:00:59 +0400
ნახვა 24 12.25 არ იკითხება პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2016-10-31 16:09:11 +0400
ნახვა 24 12.28 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2016-10-31 16:11:49 +0400
ნახვა 36 22.69 გაურკვეველი ტექსტი პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2016-11-01 11:54:42 +0400
ნახვა 36 22.78 არ იკითხება პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2016-11-01 12:03:27 +0400
ნახვა 36 22.83 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2016-11-01 12:12:28 +0400
ნახვა 39 32.68 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2016-10-31 15:28:52 +0400
ნახვა 51 48.29 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2016-11-01 12:06:01 +0400
ნახვა 56 56.10 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2016-10-31 15:31:11 +0400
ნახვა 60 61.32 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2016-10-31 15:34:45 +0400
ნახვა 60 61.33 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2016-11-01 12:07:04 +0400
ნახვა 60 62.09 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2016-11-01 11:57:47 +0400
ნახვა 61 70.33 არ იკითხება პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2016-11-01 11:59:00 +0400
ნახვა 67 69.13 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2016-11-01 12:03:12 +0400
ნახვა 67 69.14 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2016-11-01 11:56:07 +0400
ნახვა 71 81.59 გაურკვეველი ტექსტი პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2016-10-31 17:59:57 +0400
ნახვა 72 83.28 გაურკვეველი ტექსტი პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2016-11-01 11:55:48 +0400
ნახვა 10 06.110 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2016-11-01 11:50:24 +0400
ნახვა 02 02.02 გაურკვეველი ტექსტი ელოდება მოდერაციას

Pending
ნახვა 08 05.72 გაურკვეველი ტექსტი ელოდება მოდერაციას

Pending
ნახვა 37 27.25 აკლია ინფორმაცია ელოდება მოდერაციას

Pending
ნახვა 71 81.05 გაურკვეველი ტექსტი ელოდება მოდერაციას

Pending
არცერთ საარჩევნო უბანს ოქმი არ გაუუქმებია!

არჩევნების სტატუსი

ოლქები: 50

უბნები: 2,158

ნაპოვნი ოქმები: 0 (0%)

დაკარგული ოქმები: 2,158 (100%)

დამოწმებული ოქმები: N/A

შსაყვანი ოქმები: N/A

Download

მონაცემებში სვეტების ახსნა

სვეტების სათაურები ახსნა
district_id ოლქის ნომერი. 2016 წელს წარმოდგენილი ახალი სქემით (მაგ. 01.23.45) პირველი ორი რიცხვი არის ოლქის ნომერი (მაგ. 01), ასევე მაჟორიტარული ოლქის ნომერი.
precinct_id საარჩევნო უბნის ნომერი. 2016 წელს წარმოდგენილი ახალი სქემით (მაგ. 01.23.45) საარჩევნო უბნის ნომერი ბოლო ორი რიცხვია (მაგ. 23.45).
num_possible_voters ეს არის საარცევნო უბანზე დარეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა. ეს რიცხვი ოქმში შეყვანილია, როგორც #1.
num_special_voters ეს არის საარჩევნო უბანზე დაფიქსირებული სპეციალურ სიაში შემავალი ამომრჩევლის რაოდენობა. მისი ნომერი ოქმში არის #2.
num_at_12 ადამიანების რაოდენობა, რომლებმაც ხმა 12 საათამდე მისცეს. ეს რიცხვი ოქმში #3ა გრაფაში იწერება.
num_at_17 ადამიანების რაოდენობა, რომლებმაც ხმა 17 საათამდე მისცეს. ეს რიცხვი ოქმში #3ბ გრაფაში იწერება.
num_votes არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა. ეს რიცხვი #4 გრაფაში იწერება.
num_ballots ბიულეტინების რაოდენობა, რომელიც საარჩევნო უბანს გადაეცა. ეს რიცხვი #5 გრაფაში იწერება.
num_invalid_votes ბიულეტინების რაოდენობა, რომლებიც საარჩევნო უბნის გადაწყვეტილებით ბათილად ჩაითვალა. ეს რიცხვი #6 გრაფაში იწერება.
num_valid_votes ეს რიცხვი მიირება ყველა პარტიის ხმებისა და ბათილი ბიულეტინების შეჯამების შედეგად.
logic_check_fail ეს არის დროშა, რომელიც უჩვენებს “ხმების რაოდენობა” = “ჩათვლილი ხმების რაოდებას”. იდეალურ შემთხვევაში ეს მონაცემები ერთმანეთს ემთხვევა. 0= ემთხვევა. 1= არ ემთხვევა
logic_check_difference ეს დაიანგარიშება “ხმების რაოდენობას” - “ჩათვლილი ცმების რაოდენობა”. იდეალურ შემთხვევაში ეს 0 უნდა იყოს.
more_ballots_than_votes_flag ეს დროშა უჩვენებს, რომ სად დაფიქსირდა ხმებზე მეტი ბიულეტინი. რიცხვი გამოითვლება “ჩათვლილი ხმების რაოდენობა” > პარტიების მიერ მიღებული ხმების რაოდენობაზე. იდეალურ შემთხვევაში ეს რიცხვები ერთმანეთს უნდა დაემთხვეს. 0 = ემთხვევა. 1 = არ ემთხვევა.
more_ballots_than_votes ეს გამოითვლება “ჩათვლილი ხმების რაოდენობა” - პარტიების მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა. იდეალურ შემთხვევაში, უნდა იყოს 0.
more_votes_than_ballots_flag ეს დროშა აღნიშნავს სად დაფიქსირდა მეტი ხმა, ვიდრე ბიულეტინების რაოდენობა იყო. პარტიების მიერ მიღებული ხმების რაოდენობის ჯამი > ჩათვლილი ხმების რაოდენობაზე. იდეალურ შემთხვევაში, ეს მონაცემები ერთმანეთს უნდა ემთხვეოდეს. 0 = ემთხვევა. 1 = არ ემთხვევა.
more_votes_than_ballots ეს გამოითვლება პარტიების მიერ მიღებული ხმების საერთო რაოდენობა - ჩათვლილი ხმების რაოდენობა. იდეალურ შემთხვევაში, უნდა იყოს 0.
supplemental_documents_flag ეს დროშა უჩვენებს აქვს თუ არა ოქმს მიმაგრებული დამატებითი დოკუმენტები. 0=არა. 1=კი.
supplemental_document_count ეს რიცხვის უჩვენებს რამდენი დამატებითი დოკუმენტი იყო მიმაგრებული
amendment_flag ეს დროშა უჩვენებს იყო თუ არა შესწორებები მიმაგრებული ორიგინალ ოქმზე. 0=არა. 1= კი.
explanatory_note_flag ეს დროა უჩვენებს იყო თუ არა ახსნა-განმარტებები მიმაგრებული ორიგინალ ოქმზე: ახსნა-განმარტებითია ყველა ჩანაწერი, რომელიც არ არის შესწორება. 0=არა. 1=კი.
is_annulled ეს დროშა უჩვენებს გაბათილდა თუ არა ხმები საარჩევნო უბანზე. იხილეთ ოქმების შესწორებები და გაიგეთ რატომ. 0 = არა. 1 = კი.