2017 წლის თვითმმართველი ქალაქის მერის არჩევნები
21-10-2017

არჩევნების სტატუსი

ოლქები: 14

უბნები: 1,075

ნაპოვნი ოქმები: 0 (0%)

დაკარგული ოქმები: 1,075 (100%)

დამოწმებული ოქმები: N/A

შსაყვანი ოქმები: N/A

მომხმარებლის სტატუსი

მომხმარებლები: 17

შეყვანილი ჩანაწერები: 2,773

ჩანაწერები ელოდება წყვილს: 0 (0%)

ჩანაწერები სწორი წყვილებით: 2,251 (81.18%)

ჩანაწერები არასწორი წყვილებით: 357 (12.87%)

დუბლიკატი: 178 (6.42%)

საარჩევნო ოლქის სტატუსი

ოლქი ოლქის ID უბნები (#) დაკარგული ოქმები (#) ნაპოვნი ოქმები (#) შესაყვანი ოქმები (#) დამოწმებული ოქმები (#) დაკარგული ოქმები (%) ნაპოვნი ოქმები (%) შესაყვანი ოქმები (%) დამოწმებული ოქმები (%)
Mtatsminda 1 38 38 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Gldani 10 110 110 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Vake 2 78 78 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Rustavi 20 84 84 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Saburtalo 3 90 90 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Krtsanisi 4 32 32 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Isani 5 77 77 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Kutaisi 59 123 123 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Samgori 6 115 115 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Chugureti 7 43 43 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Poti 70 32 32 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Batumi 79 102 102 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Didube 8 54 54 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
Nadzaladevi 9 97 97 0 N/A N/A 100% 0% N/A N/A
ოლქის სახელი ოლქი ID ცნობილი უბნები (#) ცნობილი უბნები (%) ხმების საერთო რაოდენობა (#) ხმების საერთო რაოდენობა (%) საარჩევნო უბნების რაოდენობა, რომლებშიც ბათილი ბიულეტინებია > 5% უბნების რაოდენობა, სადაც ხმის მიცემა წუთში > 2 საარჩევნო უნაბი სადაც მეტი ბიულეტინია ვიდრე ხმა (%) მეტი ბიულეტინი ვიდრე ხმა (საშუალო) საარჩევნო უბნები სადაც მეტი ხმაა ვიდრე ბიულეტინი (%) მეტი ხმა ვიდრე ბიულეტინი (საშუალოდ) უბნები დამატებითი დოკუმენტებით (%) დამატებითი დოკუმენტები (საშუალოდ)
Rustavi 20 83 98.81% 37,515 36.35% 66 0 26.51% 0 0% 10.84% 1
Kutaisi 59 122 99.19% 51,767 34.21% 12 0 13.93% 0 0.82% 0 15.57% 1.53
Poti 70 32 100% 17,778 43.12% 15 0 15.63% 0 0% 21.88% 1.14
Batumi 79 99 97.06% 47,581 35.2% 8 0 39.39% 0 1.01% 0 16.16% 1.19
Tbilisi 999 721 67.07% 393,471 42.46% 6 0 32.59% 0 3.19% 0 20.39% 1.49
ოლქი საარჩევნო უბანი დამატებითი დოკუმენტები (#) აქვს შესწორება? აქვს ახსნა-განმარტებითი ჩანაწერი? ბათილი ბიულეტინები (#) ლოგიკური შემოწმება ვერ გაიარა (პარტიების ხმების რაოდენობას - ბათილი ბიულეტინები = მიღებულ ხმებს)? (#) სხვაობა ლოგიკურ შემოწმებაში (#) მეტი ბიულეტინი ვიდრე ხმა? რამდენით მეტი ბიულეტინია ვიდრე ხმა (#) მეტი ხმა ვიდრე ბიულეტინი? რამდენით მეტი ბიულეტინია ვიდრე ხმა (#)
ნახვა 1 12 1 არა დიახ 23 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 1 15 1 არა დიახ 20 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 1 30 2 დიახ დიახ 18 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 1 31 2 არა დიახ 15 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 1 35 2 არა დიახ 21 დიახ 18 დიახ 0 არა 0
ნახვა 1 5 1 არა არა 17 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 1 7 2 არა არა 22 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 10 107 2 დიახ დიახ 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 10 11 1 დიახ არა 12 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 10 16 1 არა არა 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 10 20 1 დიახ არა 9 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 10 21 2 დიახ დიახ 10 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 10 24 1 არა არა 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 10 37 1 არა არა 11 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 10 40 1 დიახ არა 14 დიახ -2 არა 0 დიახ 0
ნახვა 10 44 1 არა არა 14 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 10 45 1 არა დიახ 9 დიახ 9 დიახ 0 არა 0
ნახვა 10 48 1 დიახ არა 12 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 10 51 1 დიახ არა 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 10 58 1 დიახ არა 13 დიახ 8 დიახ 0 არა 0
ნახვა 10 59 2 დიახ დიახ 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 10 8 1 დიახ არა 14 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 10 80 1 არა დიახ 13 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 10 83 2 დიახ დიახ 10 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 10 85 2 არა არა 14 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 10 9 1 არა დიახ 22 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 10 91 2 არა არა 22 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 10 95 2 არა არა 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 2 10 1 არა არა 12 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 2 17 1 არა დიახ 24 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 2 23 1 არა არა 16 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 2 27 1 დიახ არა 20 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 2 31 2 დიახ დიახ 16 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 2 34 1 დიახ არა 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 2 41 1 არა დიახ 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 2 5 1 არა დიახ 14 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 2 59 1 დიახ არა 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 2 6 1 დიახ არა 11 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 2 61 1 დიახ არა 20 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 2 68 1 არა დიახ 17 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 2 7 3 დიახ არა 17 დიახ -2 არა 0 დიახ 0
ნახვა 2 75 1 დიახ არა 13 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 2 78 1 დიახ არა 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 2 80 2 არა დიახ 7 დიახ -5 არა 0 დიახ 0
ნახვა 20 25 1 არა დიახ 33 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 20 27 1 არა არა 27 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 20 3 1 არა არა 34 დიახ 37 დიახ 0 არა 0
ნახვა 20 4 1 არა არა 43 დიახ 68 დიახ 0 არა 0
ნახვა 20 56 1 დიახ არა 43 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 20 6 1 დიახ არა 34 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 20 65 1 არა დიახ 29 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 20 81 1 დიახ არა 38 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 20 83 1 დიახ არა 37 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 3 11 1 არა დიახ 21 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 3 16 4 დიახ დიახ 16 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 3 21 3 დიახ დიახ 16 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 3 33 1 დიახ არა 20 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 3 35 1 არა დიახ 17 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 3 39 1 არა დიახ 18 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 3 40 2 არა არა 9 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 3 41 1 დიახ არა 17 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 3 5 2 არა დიახ 17 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 3 58 1 არა დიახ 19 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 3 59 3 არა დიახ 17 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 3 64 1 დიახ არა 12 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 3 65 2 დიახ დიახ 18 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 3 67 1 არა დიახ 86 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 3 68 2 არა დიახ 8 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 3 69 1 არა დიახ 18 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 3 7 3 არა არა 17 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 3 72 5 არა არა 30 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 3 74 1 დიახ არა 14 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 3 76 1 დიახ არა 13 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 3 78 1 არა დიახ 23 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 3 82 1 არა დიახ 17 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 3 86 1 არა დიახ 16 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 3 88 1 არა დიახ 20 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 3 90 2 არა დიახ 29 დიახ -7 არა 0 დიახ 0
ნახვა 4 12 2 არა დიახ 16 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 4 13 1 დიახ არა 18 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 4 14 4 დიახ დიახ 16 დიახ 9 დიახ 0 არა 0
ნახვა 4 15 2 დიახ დიახ 20 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 4 17 2 არა დიახ 22 დიახ 18 დიახ 0 არა 0
ნახვა 4 19 2 არა დიახ 19 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 4 29 6 დიახ დიახ 27 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 4 32 4 არა დიახ 14 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 4 5 1 დიახ არა 9 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 4 9 2 არა არა 3 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 5 11 2 დიახ დიახ 21 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 5 25 4 დიახ დიახ 16 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 5 29 1 დიახ არა 15 დიახ 19 დიახ 0 არა 0
ნახვა 5 42 1 არა დიახ 15 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 5 44 1 დიახ არა 21 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 5 49 3 არა არა 13 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 5 63 4 არა არა 32 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 5 69 1 არა დიახ 11 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 5 7 1 არა არა 20 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 5 74 1 არა დიახ 12 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 5 9 1 დიახ არა 2 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 59 103 1 არა დიახ 22 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 59 110 3 დიახ დიახ 26 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 59 12 2 არა არა 18 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 59 121 2 დიახ დიახ 13 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 59 124 2 დიახ დიახ 21 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 59 17 1 დიახ არა 14 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 59 27 3 დიახ დიახ 22 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 59 32 1 არა დიახ 19 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 59 38 1 დიახ არა 16 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 59 46 2 დიახ დიახ 11 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 59 47 1 არა დიახ 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 59 50 1 დიახ არა 24 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 59 54 2 დიახ დიახ 14 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 59 70 1 დიახ არა 14 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 59 72 2 დიახ დიახ 21 დიახ 30 დიახ 0 არა 0
ნახვა 59 80 1 არა დიახ 14 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 59 9 1 არა დიახ 16 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 59 96 1 არა დიახ 9 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 59 98 1 არა დიახ 20 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 6 100 1 არა დიახ 19 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 6 105 2 არა არა 24 დიახ -5 არა 0 დიახ 0
ნახვა 6 106 1 დიახ არა 17 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 6 109 1 არა დიახ 11 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 6 13 2 არა არა 9 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 6 27 2 არა დიახ 11 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 6 31 1 არა არა 15 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 6 34 1 არა დიახ 16 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 6 38 2 დიახ დიახ 22 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 6 41 2 დიახ არა 25 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 6 47 1 არა არა 21 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 6 5 1 არა დიახ 12 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 6 50 1 არა არა 10 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 6 51 1 არა დიახ 13 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 6 57 1 არა არა 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 6 68 1 არა დიახ 8 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 6 75 1 დიახ არა 18 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 6 77 1 არა დიახ 18 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 6 78 1 არა დიახ 17 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 6 82 1 არა არა 14 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 6 83 2 არა დიახ 11 დიახ 297 დიახ 0 არა 0
ნახვა 6 92 3 დიახ დიახ 23 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 6 98 2 არა დიახ 21 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 7 11 1 არა დიახ 17 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 7 12 1 არა დიახ 21 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 7 14 1 დიახ არა 18 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 7 16 1 არა დიახ 22 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 7 19 1 არა დიახ 26 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 7 25 1 არა არა 17 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 7 28 1 არა დიახ 11 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 7 29 1 არა არა 11 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 7 3 1 არა არა 0 დიახ 15 დიახ 0 არა 0
ნახვა 7 32 1 არა დიახ 21 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 7 35 1 დიახ არა 14 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 7 40 2 დიახ დიახ 14 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 70 14 1 დიახ არა 22 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 70 16 2 არა არა 24 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 70 19 1 დიახ არა 55 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 70 23 1 დიახ არა 26 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 70 30 1 დიახ არა 23 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 70 34 1 დიახ არა 15 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 70 4 1 დიახ არა 26 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 79 11 1 დიახ არა 25 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 79 21 1 არა არა 24 დიახ 5 დიახ 0 არა 0
ნახვა 79 22 1 არა დიახ 24 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 79 30 2 დიახ არა 27 დიახ 8 დიახ 0 არა 0
ნახვა 79 38 1 დიახ არა 24 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 79 46 1 არა დიახ 23 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 79 48 1 დიახ არა 16 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 79 49 1 არა დიახ 17 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 79 62 1 არა დიახ 15 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 79 64 1 დიახ არა 11 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 79 71 1 არა დიახ 13 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 79 74 1 დიახ არა 29 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 79 76 2 დიახ დიახ 13 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 79 77 1 არა არა 27 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 79 88 2 დიახ დიახ 21 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 79 98 1 არა დიახ 17 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 8 1 1 დიახ არა 22 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 8 11 1 არა დიახ 15 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 8 12 1 არა დიახ 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 8 13 1 არა დიახ 18 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 8 2 2 დიახ დიახ 19 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 8 23 1 დიახ არა 15 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 8 30 2 არა დიახ 23 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 8 36 1 არა დიახ 18 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 8 44 2 დიახ დიახ 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 8 49 1 არა დიახ 17 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 8 52 1 არა დიახ 15 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 8 53 1 არა დიახ 24 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 8 8 1 არა არა 18 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 9 16 1 არა არა 16 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 9 17 1 დიახ არა 18 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 9 24 1 არა არა 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 9 28 1 დიახ არა 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 9 38 2 დიახ არა 13 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 9 50 1 არა არა 17 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 9 64 1 დიახ არა 14 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 9 74 1 არა დიახ 22 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 9 97 1 არა დიახ 17 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 10 35 3 დიახ დიახ
ნახვა 2 15 1 დიახ
ნახვა 20 60 1 დიახ
ნახვა 3 42 2 დიახ დიახ
ნახვა 3 79 2 დიახ დიახ
ნახვა 4 27 3 დიახ დიახ
ნახვა 4 4 3 დიახ
ნახვა 5 60 2 დიახ დიახ
ნახვა 5 76 3 დიახ დიახ
ნახვა 59 87 2 დიახ დიახ
ნახვა 6 71 4 დიახ დიახ
ნახვა 7 1 2 დიახ
ნახვა 7 20 1 დიახ
ნახვა 7 23 2 დიახ დიახ
ნახვა 79 14 2 დიახ დიახ
ნახვა 79 20 1 დიახ
ნახვა 79 29 1 დიახ დიახ
ოლქი უბანი მიზეზი მოქმედება ჩანაწერი სტატუსი ბოლოს მოდელირებულია
ნახვა 1 18 არ იკითხება პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-23 10:12:38 +0400
ნახვა 10 14 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-23 15:27:18 +0400
ნახვა 10 35 არ იკითხება პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Pending 2017-10-24 17:03:31 +0400
ნახვა 10 80 არ იკითხება პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-24 16:58:58 +0400
ნახვა 2 15 აკლია ინფორმაცია ცესკოსთან გარკვევა

Pending 2017-10-22 13:26:31 +0400
ნახვა 2 16 გაურკვეველი ტექსტი პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-22 10:55:31 +0400
ნახვა 2 17 არ იკითხება პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-23 16:01:30 +0400
ნახვა 20 27 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-30 11:10:21 +0400
ნახვა 20 60 არ იკითხება ცესკოსთან გარკვევა

Pending 2017-10-22 15:09:20 +0400
ნახვა 20 83 არ იკითხება პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-24 16:49:56 +0400
ნახვა 3 42 არ იკითხება, გაურკვეველი ტექსტი ცესკოსთან გარკვევა

Pending 2017-10-24 16:51:09 +0400
ნახვა 3 58 გაურკვეველი ტექსტი პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-24 16:48:56 +0400
ნახვა 3 72 გაურკვეველი ტექსტი პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-24 18:32:09 +0400
ნახვა 3 79 აკლია ინფორმაცია ცესკოსთან გარკვევა

Find out what was corrected

Pending 2017-10-24 17:48:27 +0400
ნახვა 3 84 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-23 15:29:11 +0400
ნახვა 4 12 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-24 17:06:39 +0400
ნახვა 4 13 არ იკითხება პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-22 14:35:45 +0400
ნახვა 4 27 გაურკვეველი ტექსტი ცესკოსთან გარკვევა

amendment is not clear

Pending 2017-10-30 10:46:00 +0400
ნახვა 4 4 გაურკვეველი ტექსტი ცესკოსთან გარკვევა

Not clear what should be corrected

Pending 2017-10-30 10:47:43 +0400
ნახვა 4 8 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Pending 2017-10-22 13:29:25 +0400
ნახვა 5 1 არ იკითხება პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-22 15:09:06 +0400
ნახვა 5 60 აკლია ოქმი, არ იკითხება ცესკოსთან გარკვევა

Cant read supplementary document

Pending 2017-10-24 16:43:39 +0400
ნახვა 5 69 გაურკვეველი ტექსტი პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-23 15:44:09 +0400
ნახვა 5 76 აკლია ინფორმაცია ცესკოსთან გარკვევა

Pending 2017-10-22 13:25:05 +0400
ნახვა 59 87 არ იკითხება ცესკოსთან გარკვევა

Pending 2017-10-24 18:42:34 +0400
ნახვა 6 102 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-22 13:22:39 +0400
ნახვა 6 41 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-24 18:38:47 +0400
ნახვა 7 1 აკლია ინფორმაცია ცესკოსთან გარკვევა

Pending 2017-10-24 18:40:51 +0400
ნახვა 7 20 არ იკითხება ცესკოსთან გარკვევა

Pending 2017-10-24 18:35:28 +0400
ნახვა 7 23 აკლია ინფორმაცია ცესკოსთან გარკვევა

No data in supplementary document

Pending 2017-10-24 17:04:56 +0400
ნახვა 7 25 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-30 11:09:30 +0400
ნახვა 7 3 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-24 17:01:42 +0400
ნახვა 79 14 არ იკითხება ცესკოსთან გარკვევა

Pending 2017-10-24 16:50:43 +0400
ნახვა 79 20 გაურკვეველი ტექსტი ცესკოსთან გარკვევა

Pending 2017-10-22 13:33:39 +0400
ნახვა 79 22 გაურკვეველი ტექსტი პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-22 13:27:05 +0400
ნახვა 79 29 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Pending 2017-10-24 16:57:23 +0400
ნახვა 79 45 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-23 15:43:22 +0400
ნახვა 79 55 არ იკითხება პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-24 17:42:18 +0400
ნახვა 8 44 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-24 16:45:02 +0400
ნახვა 8 7 არ იკითხება პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2017-10-22 23:00:57 +0400
არცერთ საარჩევნო უბანს ოქმი არ გაუუქმებია!

არჩევნების სტატუსი

ოლქები: 14

უბნები: 1,075

ნაპოვნი ოქმები: 0 (0%)

დაკარგული ოქმები: 1,075 (100%)

დამოწმებული ოქმები: N/A

შსაყვანი ოქმები: N/A

Download

მონაცემებში სვეტების ახსნა

სვეტების სათაურები ახსნა
district_id ოლქის ნომერი. 2016 წელს წარმოდგენილი ახალი სქემით (მაგ. 01.23.45) პირველი ორი რიცხვი არის ოლქის ნომერი (მაგ. 01), ასევე მაჟორიტარული ოლქის ნომერი.
district_name 2016 წლამდე სარჩევნო ოლქები გეოგრაფიულ დაყოფას ემთხვეოდა და შესაძლებელი იყო იმის გაგება, რომელ რეგიონში იყო ოლქი. თუმცა 2016 წელს საარჩევნო ოლქები შეერთდა და გაიყო, ასე რომ ახლა საარჩევნო ოლქების ნომერი მათი სახელი გახდა.
precinct_id საარჩევნო უბნის ნომერი. 2016 წელს წარმოდგენილი ახალი სქემით (მაგ. 01.23.45) საარჩევნო უბნის ნომერი ბოლო ორი რიცხვია (მაგ. 23.45).
num_possible_voters ეს არის საარცევნო უბანზე დარეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა. ეს რიცხვი ოქმში შეყვანილია, როგორც #1.
num_special_voters ეს არის საარჩევნო უბანზე დაფიქსირებული სპეციალურ სიაში შემავალი ამომრჩევლის რაოდენობა. მისი ნომერი ოქმში არის #2.
num_at_12 ადამიანების რაოდენობა, რომლებმაც ხმა 12 საათამდე მისცეს. ეს რიცხვი ოქმში #3ა გრაფაში იწერება.
num_at_17 ადამიანების რაოდენობა, რომლებმაც ხმა 17 საათამდე მისცეს. ეს რიცხვი ოქმში #3ბ გრაფაში იწერება.
num_votes არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა. ეს რიცხვი #4 გრაფაში იწერება.
num_ballots ბიულეტინების რაოდენობა, რომელიც საარჩევნო უბანს გადაეცა. ეს რიცხვი #5 გრაფაში იწერება.
num_invalid_votes ბიულეტინების რაოდენობა, რომლებიც საარჩევნო უბნის გადაწყვეტილებით ბათილად ჩაითვალა. ეს რიცხვი #6 გრაფაში იწერება.
num_valid_votes ეს რიცხვი მიირება ყველა პარტიის ხმებისა და ბათილი ბიულეტინების შეჯამების შედეგად.
logic_check_fail ეს არის დროშა, რომელიც უჩვენებს “ხმების რაოდენობა” = “ჩათვლილი ხმების რაოდებას”. იდეალურ შემთხვევაში ეს მონაცემები ერთმანეთს ემთხვევა. 0= ემთხვევა. 1= არ ემთხვევა
logic_check_difference ეს დაიანგარიშება “ხმების რაოდენობას” - “ჩათვლილი ცმების რაოდენობა”. იდეალურ შემთხვევაში ეს 0 უნდა იყოს.
more_ballots_than_votes_flag ეს დროშა უჩვენებს, რომ სად დაფიქსირდა ხმებზე მეტი ბიულეტინი. რიცხვი გამოითვლება “ჩათვლილი ხმების რაოდენობა” > პარტიების მიერ მიღებული ხმების რაოდენობაზე. იდეალურ შემთხვევაში ეს რიცხვები ერთმანეთს უნდა დაემთხვეს. 0 = ემთხვევა. 1 = არ ემთხვევა.
more_ballots_than_votes ეს გამოითვლება “ჩათვლილი ხმების რაოდენობა” - პარტიების მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა. იდეალურ შემთხვევაში, უნდა იყოს 0.
more_votes_than_ballots_flag ეს დროშა აღნიშნავს სად დაფიქსირდა მეტი ხმა, ვიდრე ბიულეტინების რაოდენობა იყო. პარტიების მიერ მიღებული ხმების რაოდენობის ჯამი > ჩათვლილი ხმების რაოდენობაზე. იდეალურ შემთხვევაში, ეს მონაცემები ერთმანეთს უნდა ემთხვეოდეს. 0 = ემთხვევა. 1 = არ ემთხვევა.
more_votes_than_ballots ეს გამოითვლება პარტიების მიერ მიღებული ხმების საერთო რაოდენობა - ჩათვლილი ხმების რაოდენობა. იდეალურ შემთხვევაში, უნდა იყოს 0.
supplemental_documents_flag ეს დროშა უჩვენებს აქვს თუ არა ოქმს მიმაგრებული დამატებითი დოკუმენტები. 0=არა. 1=კი.
supplemental_document_count ეს რიცხვის უჩვენებს რამდენი დამატებითი დოკუმენტი იყო მიმაგრებული
amendment_flag ეს დროშა უჩვენებს იყო თუ არა შესწორებები მიმაგრებული ორიგინალ ოქმზე. 0=არა. 1= კი.
explanatory_note_flag ეს დროა უჩვენებს იყო თუ არა ახსნა-განმარტებები მიმაგრებული ორიგინალ ოქმზე: ახსნა-განმარტებითია ყველა ჩანაწერი, რომელიც არ არის შესწორება. 0=არა. 1=კი.
is_annulled ეს დროშა უჩვენებს გაბათილდა თუ არა ხმები საარჩევნო უბანზე. იხილეთ ოქმების შესწორებები და გაიგეთ რატომ. 0 = არა. 1 = კი.